RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), firma “Młyn Gliwice” Grażyna Bogacz z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Pszczyńskiej 31, informuje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o zasadach, na jakich będzie się ono odbywało.

Dokumentacja

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO oświadczamy, że:

Administratorem Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z Regulaminem oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest:
“Młyn Gliwice” Grażyna Bogacz z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Pszczyńskiej 31, REGON: 276865246, NIP: 6491538538.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołany przez „Młyn Gliwice” celem umożliwienia kontaktu we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz przysługujących praw jest: Elżbieta Hajek, e.hajek@mlyngliwice.pl.

Firma “Młyn Gliwice” dostosowała mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań, a dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych i działalności gospodarczej przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres lub e-mail wskazany powyżej.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są:

 • zbierane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada minimalizowania ilości danych osobowych do treści niezbędnych),
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
 • chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zniekształceniem lub uszkodzeniem,
 • przetwarzane zgodnie z prawem w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą,
 • nieprzetwarzane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały zebrane,
 • ograniczone do tego, co jest niezbędne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane lub ograniczane,
 • przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy (kupna-sprzedaży),
 • archiwizacja,
 • prowadzenia analiz i statystyk,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

“Młyn Gliwice” gwarantuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie zakupu lub/i sprzedaży. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda to “Młyn Gliwice” gwarantuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu korzystania z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas,
 • okres przez jaki są świadczone usługi,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych “Młyn Gliwice” gwarantuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.